22 saker som människor inte vet vad de gör för de har fibromyalgi

När man kämpar mot en osynlig sjukdom som fibromyalgi är främlingar inte alltid uppenbara. När han vägrar en inbjudan eller väljer att ta hissen istället för trappan är det alltför lätt för människor att anta orsakerna till det – utan att inse att han faktiskt bara gör allt för att kontrollera sina symtom. Vi arbetar i…

22 ting folk ikke vet hva de gjør fordi de har fibromyalgi

Når du kjemper mot en usynlig sykdom som fibromyalgi, er ikke alltid fremmede åpenbare. Når han nekter en invitasjon eller velger å ta heisen i stedet for trappen, er det altfor lett for folk å anta årsakene til det – uten å innse at han faktisk bare gjør alt for å kontrollere symptomene hans. Vi jobber…

22 Dinge, die Menschen nicht wissen, was sie tun, weil sie Fibromyalgie haben

Im Kampf gegen eine unsichtbare Krankheit wie Fibromyalgie sind Fremde nicht immer offensichtlich. Wenn er eine Einladung ablehnt oder sich dafür entscheidet, den Aufzug anstelle der Treppe zu nehmen, ist es für die Menschen allzu einfach, die Gründe dafür anzunehmen – ohne zu bemerken, dass er tatsächlich nur alles tut, um seine Symptome zu kontrollieren. Wir…

22 dingen die mensen niet weten wat ze doen omdat ze fibromyalgie hebben

Bij het bestrijden van een onzichtbare ziekte zoals fibromyalgie, zijn vreemden niet altijd duidelijk. Wanneer hij een uitnodiging weigert of ervoor kiest om de lift te nemen in plaats van de trap, is het maar al te gemakkelijk dat mensen de redenen daarvoor aannemen – zonder te beseffen dat hij in feite alleen al het mogelijke…

Ek is ‘n mediese spesialis in fibromialgie. Dit is wat ek wil hê mense moet verstaan

Fibromialgie, ‘n wyd misverstaande siekte, verwar en frustreer beide pasiënte en dokters. Ek weet dit, want ek het dit aan beide kante gesien, beide as dokter en as vrou met die siekte. Hierdie algemene chroniese siekte word gekenmerk deur veralgemeende spierpyn, moegheid en mis van die brein. Na raming ly 5 miljoen Amerikaners tans aan die wanorde,…

Jag är medicinsk specialist på fibromyalgi. Det här är vad jag vill att folk ska förstå

Fibromyalgi, en allmänt missförstådd sjukdom, förvirrar och frustrerar både patienter och läkare. Jag vet detta eftersom jag såg det på båda sidor, både som läkare och som kvinna med sjukdomen. Denna vanliga kroniska sjukdom kännetecknas av generaliserad muskelsmärta, trötthet och hjärndimma. Uppskattningsvis 5 miljoner amerikaner lider för närvarande av störningen, och nästan 90 procent av de diagnostiserade…

Jeg er medisinsk spesialist i fibromyalgi. Dette er hva jeg vil at folk skal forstå

Fibromyalgi, en vidt misforstått sykdom, forvirrer og frustrerer både pasienter og leger. Jeg vet dette fordi jeg så det på begge sider, både som lege og som kvinne med sykdommen. Denne vanlige kroniske sykdommen er preget av generaliserte muskelsmerter, tretthet og tåke i hjernen. Anslagsvis 5 millioner amerikanere lider for tiden av lidelsen, og nesten 90 prosent…

Ich bin Facharzt für Fibromyalgie. Ich möchte, dass die Leute das verstehen

Fibromyalgie, eine weithin missverstandene Krankheit, verwirrt und frustriert sowohl Patienten als auch Ärzte. Ich weiß das, weil ich es auf beiden Seiten gesehen habe, sowohl als Arzt als auch als Frau mit der Krankheit. Diese häufige chronische Erkrankung ist durch allgemeine Muskelschmerzen, Müdigkeit und Gehirnnebel gekennzeichnet. Schätzungsweise 5 Millionen Amerikaner leiden derzeit an der Störung, und fast…

Ik ben een medisch specialist in fibromyalgie. Dit is wat ik wil dat mensen begrijpen

Fibromyalgie, een veelal verkeerd begrepen ziekte, verwart en frustreert zowel patiënten als artsen. Ik weet dit omdat ik het aan beide kanten zag, zowel als arts als als vrouw met de ziekte. Deze veel voorkomende chronische ziekte wordt gekenmerkt door gegeneraliseerde spierpijn, vermoeidheid en hersenmist. Naar schatting lijden 5 miljoen Amerikanen momenteel aan de aandoening en bijna…

Fibromialgie en koronavirus (COVID-19): voorsorgmaatreëls, advies en bewustheid

As u   fibromialgie het   en u bekommerd is oor die koronavirus (COVID-19). Daar is ‘n paar dinge wat u moet weet oor   fibromialgie   en koronavirus. oorsig Coronavirus is ‘n familie van virusse wat gekenmerk word deur simptome soos ‘n loopneus, seer keel, koors en droë hoes. Hul siekte kan ernstiger wees vir ouer mense en mense met ‘n swak immuunstelsel. Hierdie siekte…

Fibromyalgi och coronavirus (COVID-19): försiktighetsåtgärder, råd och medvetenhet

Om du har   fibromyalgi   och du är orolig för koronaviruset (COVID-19). Sedan finns det några saker du bör veta om   fibromyalgi   och coronavirus. Översikt Coronavirus är en familj av virus, kännetecknad av symtom inklusive en rinnande näsa, halsont, feber och torr hosta. Deras sjukdom kan vara allvarligare för äldre och personer med ett svagt immunförsvar. Denna sjukdom drabbar också personer med andra…

Fibromyalgi og coronavirus (COVID-19): forholdsregler, råd og bevissthet

Hvis du har   fibromyalgi   og er bekymret for koronaviruset (COVID-19). Så er det noen få ting du bør vite om   fibromyalgi   og coronavirus. Oversikt Coronavirus er en familie av virus, preget av symptomer som rennende nese, sår hals, feber og tørr hoste. Deres sykdom kan være mer alvorlig for eldre mennesker og personer med et svakt immunforsvar. Denne sykdommen rammer også personer…

Fibromyalgie und Coronavirus (COVID-19): Vorsichtsmaßnahmen, Ratschläge und Sensibilisierung

Wenn Sie   Fibromyalgie haben   und über das Coronavirus (COVID-19) besorgt sind. Dann gibt es ein paar Dinge, die Sie über  Fibromyalgie   und Coronavirus wissen sollten  . Überblick Coronavirus ist eine Familie von Viren, die durch Symptome wie laufende Nase, Halsschmerzen, Fieber und trockenen Husten gekennzeichnet sind. Ihre Krankheit kann für ältere Menschen und Menschen mit einem schwachen Immunsystem schwerwiegender sein. Diese Krankheit betrifft auch…